Huyen My teleported to Quán Cơm Cây Điệp

Huyen My wrote "#canhbidao giò heo canh mẹ nấu " at 147 AH1, Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023