Bảo Hân teleported to Jingcha

Bảo Hân wrote "trà tât xí muội #vietnam #talkomi" at 155 Ng. Gia Tự, Thanh Son, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022