Lời Nhắn Nhủ teleported to Quán Cơm Cây Điệp

Lời Nhắn Nhủ wrote "lẩu gà nấu lá giang #galagiang" at 147 AH1, Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022