Lài Hoa teleported to Steak Frites Saigon

Lài Hoa wrote "#Steak #Spaghetti #Salad #Salmon 🎗 150 gr Bò Úc Tặng 150 gr Bò Úc 🎗 300 gr Bò Úc Tặng 300 gr Bò Úc 🎗 150 gr Bò Mỹ Tặng 150gr Bò Mỹ 🎗 300 gr Bò Mỹ Tặng 300 gr Bò" at 7/96 Thành Thái. Phường 14. Quận 10 Cuối đường, Cư Xá Đồng Tiến, Phường 12, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023