Trần Cường teleported to Quán phở gà ta Kim Luyến - Nha Trang

Trần Cường wrote "#phoga cho bữa sáng " at 39, 59 Hoàng Diệu, Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam.

#phoga cho bữa sáng
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023