Huyen My teleported to Quán Mỳ Hoành Thánh Hải Mập

Huyen My wrote "#mihoanhthanh và #hutieukho cho bữa tôi hôm nay của tôi 🍲🍲🍝🍜🥘" at 28 Bạch Đằng, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022