Nhược Nguyễn teleported to Quán Cari Gà - Vịt Bà Bé

Nhược Nguyễn wrote "#cariga món ăn ngon mỗi ngày " at Số 2 Tản Đà, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022