Bảo Hân teleported to Hộ Diêm

Bảo Hân wrote "hôm nay toàn trứng 🍳 🤤 #vietnam #talkomi" at Hộ Diêm, Hộ Hải, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023