Lời Nhắn Nhủ teleported to Nguyễn Thị Búp

Lời Nhắn Nhủ wrote "bia tiệc dinh nhật #buatiec #" at Nguyễn Thị Búp, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022