yumi teleported to Quán Cô Chủ Nhỏ

yumi wrote "ca hap la hanh #dauhuchien #cahaplahanh" at 64, 8 Trịnh Thị Miếng, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023