hoa Hồng 🌹 teleported to Xôi Nhà Xác

hoa Hồng 🌹 wrote "buổi sáng của tôi #xoimang và chắc giò #thucanviet" at 409 Trần Phú, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022