Bảo Nguyên teleported to 227b Đồng Đen

Bảo Nguyên wrote "lẫu dê tưởng hôi nhưng không hề #lẫude #vietnam #talkomi" at 227b Đồng Đen, Phường 11, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022