Huyen My teleported to Quán Nem Nướng Nha Trang

Huyen My wrote "#banhhoi #nemnuong Với #chagio bữa tối đầy năng lượng " at R687+XHH, Bình Thuận, Tuyên Quang, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022