Sự Lý teleported to 24 Đông Du

Sự Lý wrote "#ngeu nấu với rau mùi " at 24 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022