Tú Linh teleported to Nguyễn Thành Vĩnh

Tú Linh wrote "25k một tô bún riêu cua .rẻ như cho ăn một to no tới chiều #mónan #việtnam ##talkomi ##" at Nguyễn Thành Vĩnh, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022