Huyen My teleported to 168 Ni Sư Huỳnh Liên

Huyen My wrote "bún hến bún mắm nêm đặt sảng Huế #bunhen ăn với mắm nêm món ngon việt #thucan talkomi 🍲🍲🍲🍲" at 168 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022