Bảo Hân teleported to Biển Ninh Chữ

Bảo Hân wrote "biển sáng🌤 #banhxeo #vietnam #talkomi" at Vịnh, H2MJ+RFR, Phan Rang, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023