Thị Diễm teleported to Tiệm trà Tháng Tư

Thị Diễm wrote "thèm 1 ly trà sữa bay giờ 😋😋😋😋😋😋" at Y12 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023