yumi teleported to Cơm Niêu Đa Phú

yumi wrote "chắt chắng bạn chua biet ơ đà lạc món cơm niêu quá ngon quá đỉnh #comnieu #dalac" at 11 Ankroet, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 67000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023