yumi teleported to Cơm Niêu Đa Phú

yumi wrote "những món ăn đậm chất việt rất nhiều calo cho bữa ăn #comnieu #thucan talkomi" at 11 Ankroet, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 67000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022