yumi teleported to Gà Hấp Hèm 9999

yumi wrote "cach lam cánh gà chiên sót me Cho bua cơm ga đình #canhgachiensotme " at VJ22+R72, Nguyễn Thị Sóc, Bà Điểm, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023