hoa sen teleported to Gà Hấp Hèm 34 Cơ Sở 1

hoa sen wrote "bữa trưa của tôi #ga #nhìn chải nước miếng " at 34 Nguyễn Thị Thử, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023