baby teleported to Gà Hấp Hèm 34 Cơ Sở 1

baby wrote "thèm quá hôm nay đi ăn một bữa cho đã#galuoc #goiga #thucanviet #talkomi" at 34 Nguyễn Thị Thử, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022