Nhược Nguyễn teleported to 4 P. Hàng Cân

Nhược Nguyễn wrote "thèm một ly chè bây giờ ước gì có ai dẫn mình đi ăn #chethai #chethapcam #" at 4 P. Hàng Cân, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023