yumi teleported to 660 Đ. Trường Chinh

yumi wrote "nghiện hải sảng là đay ăn một bữa cho đã cái bụng #haisang #thucanviet #talkomi" at 660 Đ. Trường Chinh, Phường 15, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022