Sự Lý teleported to 718 Đ. Trường Chinh

Sự Lý wrote "đây là hồ cá nhà mình. mơ ước đã thành sự thật #hocakien #" at 718 Đ. Trường Chinh, Phường 15, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022