Huyen My teleported to 41 HL80B

Huyen My wrote "rồi có một ngày mình cũng sẽ giống như cô ấy lúc về già 🤤🤣🤣#karaoke #" at 41 HL80B, Đông Thạnh, Quận 12, Bình Dương, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022