Bùi Hướng Dương teleported to Nguyễn Văn Quá

Bùi Hướng Dương wrote "#tattoo tác phẩm đc thực hiện trong 30h" at Nguyễn Văn Quá, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022