yumi teleported to Nguyễn Ảnh Thủ

yumi wrote "trái cay phụ nử điều thích #traicay #" at Nguyễn Ảnh Thủ, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022