hoa sen teleported to Nguyễn Ảnh Thủ

hoa sen wrote "gà chiên nước mắm #gachiennuocmam #thucan #talkomi" at Nguyễn Ảnh Thủ, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022