yumi teleported to Nguyễn Văn Quá

yumi wrote "nước mắm chăm #nuocmam #tom #thucanviet " at Nguyễn Văn Quá, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022