Ánh Tuyết teleported to Nguyễn Ảnh Thủ

Ánh Tuyết wrote "cá dìa chiên #cachien #vietnam " at Nguyễn Ảnh Thủ, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023