Lài Hoa teleported to Munch Bistro

Lài Hoa wrote "Miễn phí thứ Sáu: 3 giờ miễn phí bia Tiger - 200K VND ! Thời gian bắt đầu ngay sau khi bạn mua bia thứ 1, ở lại trong 3 giờ và uống bao nhiêu tùy thích / lon" at 19 Đ. Trần Ngọc Diện, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023