hoa sen teleported to Ninh Thuan Retreat

hoa sen wrote "mực hấp gừng ăn ngon Tết nách #muchapgung #" at Mỹ Bình, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022