hoa sen teleported to Nguyễn Thị Búp

hoa sen wrote "#supcua #món ăn khai vị " at Nguyễn Thị Búp, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022