Lài Hoa teleported to 299 Võ Văn Tần

Lài Hoa wrote "muon di an mot Bua cho da #lauthai #thailang #vietnam 🤤🍲🍲🍲🍲🤤🤤🦀🐙🦪🥗🍻🍻" at 299 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023