hoa lài 🌺 🌹 🌷 teleported to Phan Rang–Tháp Chàm

hoa lài 🌺 🌹 🌷 wrote "Cá gì mà lại biết bay?#ca #😭😢" at Phan Rang–Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023