rượi nho teleported to Phan Rang–Tháp Chàm

rượi nho wrote "#rượu #không biết rượu gì 🤔🤔🤔😅😅🥂🥂🥂🍷🍷🥃🥃" at Phan Rang–Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023