hoa lài 🌺 🌹 🌷 teleported to Ho Chi Minh City

hoa lài 🌺 🌹 🌷 wrote "nấu thì nhiều nhưng ăn thì không được bao nhiêu #buaan #vietnam #👩‍🍳👩‍🍳👩‍🍳" at Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023