Lài Hoa teleported to Phan Rang–Tháp Chàm

Lài Hoa wrote "đầu năm mọi người ăn uốn và sum quầy#nammoi #vietnam #🎉🎊🥳👪🏘️" at Phan Rang–Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022