Huyen My teleported to Ho Chi Minh City

Huyen My wrote "#súpga #súp gà 🐓 món ăn hôm nay của trúng tôi. bánh tráng và bánh hỏi ☺️☺️☺️🥒🥒🐓🐓👩‍🍳👩‍🍳👩‍🍳" at Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022