Lài Hoa teleported to Ho Chi Minh City

Lài Hoa wrote "#food # cà ry gà 🐔🐔 #bún # và bánh mỳ 🤤🐔😋👍💐💐💐" at Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023