Huyen My teleported to Ho Chi Minh City

Huyen My wrote "#merrychristmas #dinner #Vietnamese #hocmon #beer #bánh mỳ và cà ru dê bún xào và hầu và tôm 🦐 🥖🥖🥖🥨🥘🥘🥘🦪🦪🦪🍺🍺🍺🍹🍹🍹🍪🎂🎂🎂🎂🥩🥩🍉🍉" at Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023