Paco Taco teleported to Ho Chi Minh City

Paco Taco wrote "các sản phẩm thải cần được bài #tiết phát sinh từ đâu... dự báo thời tiết ngày 28 tháng 1 năm 2021" at Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2021