Gyu Kaku teleported to Gyu-kaku Việt Nam

Gyu Kaku wrote "gyu kaku #bbq" at 12 Phan Văn Trị, Phường 5, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam.

gyu kaku #bbq
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023