Gyu Kaku teleported to Cafe 24

Gyu Kaku wrote "#vietnam #cafe" at 24 Lý Bôn, Phường 4, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Vietnam.

#vietnam #cafe
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023