Gyu Kaku teleported to Seafood

Gyu Kaku wrote "#seafood" at 1/1b Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam.

#seafood
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023