Bùi Hướng Dương

@bùihướngdương

Bùi Hướng Dương (@bùihướngdương)

Nguyễn Văn Quá

#tattoo thể loại maori

Bùi Hướng Dương (@bùihướngdương)

Nguyễn Văn Quá

#tattoo tác phẩm đc thực hiện trong 30h

Bùi Hướng Dương (@bùihướngdương)

Nguyễn Văn Quá

#tattoo tac phẩm cover

Bùi Hướng Dương (@bùihướngdương)

Nguyễn Văn Quá

#tattoo công việc của tôi là mỗi ngày sẽ bỏ chất xám vào đay

Bùi Hướng Dương (@bùihướngdương)

Nguyễn Văn Quá

#tattoo 1 bản thiết kế mới

Bùi Hướng Dương (@bùihướngdương)

Ninh Thuận

#haisan đo bắt hải về cho mẹ

Bùi Hướng Dương (@bùihướngdương)

Ninh Thuận

#dulich #giadinh du lịch cùng gia đình

Bùi Hướng Dương (@bùihướngdương)

Ninh Thuận

#ẩmthuc #bia #buatiec #haisan

Bùi Hướng Dương (@bùihướngdương)

Nguyễn Văn Quá

#tattoo #công việc yêu thích của tôi

Bùi Hướng Dương (@bùihướngdương)

Nguyễn Văn Quá

#tattoo #đang dần hòn thiện

if you're hungry

Download on the App Store
Get it on Google Play

to find & meet foodies nearby